Úvěrový slovník

vše A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

Amortizace
Amortizace nebo umořování je proces splácení dluhu pevnými, předem stanovenými částkami.
Anuita
Anuita je stálou platbu hrazenou v pravidelných časových intervalech po dané období. Je to splátka úmoru + úroku. Výše anuity je v čase neměnná. Výše úroku, obsaženého v anuitě, se časem snižuje a výše úmoru se naopak zvyšuje. Tento způsob splácení značně usnadňuje plánování splátek půjčky a je proto často používán u větších a dlouhodobějších úvěrů.

B

Bezúčelový úvěr
Bezúčelový úvěr je druh spotřebitelského úvěru, který může klient využít k libovolnému účelu, nečerpá jej pro financování konkrétního zboží nebo služeb.
Bonita
Bonita je schopnost klienta dostát svým finančním závazkům. Klient je bonitní tehdy, pokud mu po odečtení měsíční splátky požadovaného úvěru, částky životního minima a dalších pravidelných výdajů (pojištění, leasing, jiné úvěry) od jeho čisté měsíční výše příjmů zůstane dostatečná finanční rezerva.

C

Celková dlužná částka
Celková dlužná částka je součet všech dlužných pohledávek, které má klient (dlužník) vůči věřiteli.
Čerpání úvěru
Čerpáním úvěru se rozumí odepsání peněz z účtu klienta poté, co uskutečnil transakci.

D

Dluh
Dluh je závazek nebo povinnost určité osoby (dlužníka) uskutečnit plnění (např. zaplatit) jiné osobě (věřiteli).
Dlužník
Dlužník je fyzická nebo právnická osoba, které finanční instituce poskytla úvěr.
Doba splatnosti
Doba splatnosti úvěru je předem sjednaná doba, ve které dojde ke splacení úvěru.
Držitel karty
Držitel karty je majitel karty, který je jako jediný oprávněný kartu používat.

F

Finanční rezerva
Finanční rezerva je částka, kterou má klient volně k dispozici pro čerpání.

I

Inkaso
Inkaso je běžný způsob splácení, u kterého se měsíční splátka automaticky převádí z bankovního účtu klienta na účet COFIDIS. Klient nemusí mít obavu z pozdního zaplacení splátky a má plnou kontrolu nad inkasovanou částkou díky nastavenému limitu.
Insolvence
Insolvence, neboli platební neschopnost je neschopnost dlužníka splácet své dluhy vůči věřiteli a tak dostát svým závazkům. Do platební neschopnosti se dlužník může dostat např. vyhlášením konkurzu nad firmou, vyhlášením osobního bankrotu apod.

J

Jistina
Jistina je půjčený finanční obnos, za jehož půjčení dlužník platí věřiteli úrok. Jistina je při řádném splácení součástí splátky hypotečního úvěru.

K

Konečné posouzení úvěru
Konečné posouzení úvěru je proces, kdy na základě obdržených dokumentů dochází k jejich kontrole a vyhodnocení pro účely schválení úvěru.
Kreditní karta
Kreditní karta je platební karta spojená s revolvingovým úvěrem, tedy úvěrem, který držitel karty může postupně splácet a zároveň dále čerpat. Někdy se jako kreditní karty nepřesně označují všechny bankovní (debetní) platební karty, bez ohledu na jejich systém. Systém použití kreditních karet většinou zahrnuje širokou škálu slevových bonusů u různých obchodníků.

M

Měsíční výpis
Měsíční výpis je klientovi zasílán začátkem každého měsíce a obsahuje aktuální informace o stavu jeho účtu.
Minimální měsíční splátka
Minimální měsíční splátka je minimální částka, kterou je klient povinný platit věřiteli jako splátku úvěru.

N

Navýšení úvěru
Navýšení úvěru znamená zvýšení stávajícího úvěrového limitu. Navýšení úvěru lze provést nejdříve za 12 měsíců od uzavření smlouvy.
Nulové čerpání
Nulové čerpání znamená, že klient po schválení úvěru nečerpá žádnou částku. V případě nulového čerpání neúčtuje COFIDIS žádné poplatky.

P

p.a.
Zkratka p. a., neboli per annum, latinsky znamená „roční“ a uvádí se u úrokové sazby jako „roční úroková sazba“.
p.m.
Zkratka p. m., neboli per mensem, latinsky znamená „měsíční“ a uvádí se u úrokové sazby jako „měsíční úroková sazba“.
Pojistné podmínky
Pojistné podmínky jsou takové podmínky, které klient musí splňovat, aby měl nárok na vznik pojištění a na kladné vyřízení pojistné události.
Předčasné splacení úvěru
Předčasné splacení úvěru znamená zaplacení dlužné částky ještě před ukončením doby trvání smlouvy.

R

Revolvingový úvěr
Revolvingový úvěr lze přirovnat k obyčejné půjčce, která má ale navíc jednu důležitou vlastnost a tou je obnovitelná finanční rezerva.
RPSN
Roční procentní sazba nákladů je úhrn všech nákladů. Vyjadřuje se procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku.
Ručitel
Ručitelem je osoba, která poskytuje ručení. Ručí za úvěr, tedy bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník.

S

Splátka
Splátka je část úvěru, kterou klient pravidelně splácí úvěr. Splátka zahrnuje část jistiny spolu s příslušnými úroky, případně pojištění úvěru.
Splátkový kalendář
Splátkový kalendář je přehledný výčet jednotlivých splátek, kterými se postupně splácí úvěr.
Spolužadatel
Spolužadatelem úvěru může být manželka/manžel, druh/družka, partner/partnerka (registrované partnerství) nebo jeden z rodičů ze společné domácnosti žadatele.

U

Úmor
Úmor je splátka jistiny dluhu, tedy část splátky, o kterou se snižuje výše dlužné částky.
Úrok
Úrok je peněžitá odměna pro věřitele za půjčení peněz.
Úroková míra
Úroková míra nebo úroková sazba je částka vyjádřená v procentech, která je klientovi vypočítávána každý měsíc z jeho aktuální dlužné částky.
Úvěr
Úvěr jsou dočasně poskytnuté finanční prostředky v jakékoliv formě. Jako odměnu za poskytnutí práva nakládat s penězi platí klient věřiteli úrok.
Úvěrový limit
Úvěrový limit je aktuální maximální výše úvěru schválená věřitelem, kterou je dlužník oprávněn v určitém období čerpat na základě podmínek smlouvy o úvěru.
Úvěrový účet
Úvěrovým účtem se rozumí záznam věřitele o výši úvěrového limitu, čase a výši čerpání úvěru, o placení splátek úvěru a aktuálním zůstatku úvěrového limitu.

V

Věřitel
Věřitel je ten, vůči kterému je dlužník právně povinen plnit svůj závazek. Je to právnická nebo fyzická osoba, která poskytla např. finanční půjčku.

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.