Možné důsledky nedodržení závazků

COFIDIS je členem nebankovního registru klientských informací sdružení CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o, IČ 712 36 3 84 („NRKI“) a registru fyzických osob provozovaných SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925. Nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru může vést k reportování informace o pozdním či úplném nezaplacení do NRKI anebo SOLUS.

V případě nesplnění povinnosti Spotřebitele uhradit měsíční splátku v termínu splatnosti, vystavuje se Spotřebitel riziku zaplatit Věřiteli úrok z prodlení (úroková sazba u opožděných plateb) v zákonné výši (viz nařízení vlády č. 351/2013 Sb.) a dále pak riziku účtování smluvní pokuty za porušení povinnosti řádně splácet Úvěr ve výši a za podmínek uvedených v Sazebníku.

U Klasických úvěrů:

•           500,- Kč za 1. písemnou upomínku při prodlení spotřebitele – zasílá se v měsíci následujícím po měsíci, v němž se spotřebitel dostal poprvé do prodlení, pokud prodlení trvá;

•           600,- Kč za 2. upomínku při prodlení spotřebitele – zasílá se v měsíci následujícím po 1. upomínce, pokud prodlení trvá;

•           1500,- Kč v případě ukončení smlouvy o úvěru ze strany věřitele z důvodu prodlení spotřebitele trvajícího alespoň 3 měsíce.

Pokud se nám nepodaří vás zastihnout, můžeme požádat o spolupráci jednu z inkasních agentur, přičemž při výběru inkasních agentur dáváme důraz na profesionalitu a přísné dodržování relevantních právních předpisů, anebo na exekutorský úřad.  

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.