Reklamace a stížnosti

V případě nespokojenosti s poskytovanými službami nebo produkty má Spotřebitel právo danou službu či produkt reklamovat či vznést stížnost.

Informace o postupech spojených s reklamacemi a stížnostmi jsou uvedeny v reklamačním řádu, který je umístěn na www.cofidis.cz v sekci Dokumenty ke stažení, Ostatní dokumenty anebo zde.

V případě sporu mezi klientem a Společností má klient právo obrátit se se svým podnětem přímo na příslušný státní či jiný mimosoudní orgán vykonávající dozor v dané oblasti:

Finanční arbitr České republiky,
Legerova 1581/69,
110 00 Praha 1,
Tel.: +420 257 042 070,
e-mail: arbitr@finarbitr.cz,
www.finarbitr.cz,
ID datové schránky: qr9ab9x.

Česká obchodní inspekce,
Štěpánská 567/15,
120 00 Praha 2,
Tel.: +420 296 366 360,
www.coi.cz,
ID datové schránky: x7cab34.

Česká národní banka,
Na Příkopě 28,
115 03 Praha 1,
Tel.: +420 224 411 111,
e-mail.: podatelna@cnb.cz,
www.cnb.cz,
ID datové schránky: 8tgaiej.

Úřad pro ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7,
Tel.: +420 234 665 111,
e-mail: posta@uoou.cz,
https://www.uoou.cz,
ID datová schránky: qkbaa2n.

Proces poskytování spotřebitelského úvěru

Informace o průběhu vyřízení půjčky, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele za účelem posouzení úvěruschopnosti jsou uvedeny v kapitole Vše o našich úvěrech, Průběh vyřízení půjčky anebo zde.

Právo vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou

U spotřebitelských úvěrů sjednaných na dobu neurčitou máte právo takovou smlouvu vypovědět. Výpověď smlouvy je třeba poslat písemně dopisem na naši adresu, kterou naleznete v sekci Kontakty.

Výpověď smlouvy o spotřebitelském úvěru sjednaném na dobu neurčitou může být provedena pouze v případě, že všechny závazky vyplývající z dané smlouvy jsou uhrazeny a u dané smlouvy neexistuje nesplacená pohledávka.

Právo na tabulku umoření

U úvěrů sjednaných na pevně stanovenou dobou splácení (umoření) jistiny máte právo nás požádat o zaslání tabulky umoření, kdy takovou žádost je třeba podat emailem na adresu informace@cofidis.cz nebo písemně dopisem na naši adresu, kterou naleznete v sekci Kontakty.

Tabulka umoření Vám následně bude odeslána na Váš email nebo Vaši adresu, kterou disponujeme jako adresou pro doručování korespondence, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí Vaší žádosti. Pokud dojde v období mezi podáním žádosti a odesláním tabulky umoření k opětovné žádosti o vyhotovení tabulky umoření, bude tabulka umoření odeslána pouze jedenkrát, a to ve lhůtě od doručení první žádosti.

Spotřebitelský úvěr v cizí měně

Cofidis není poskytovatelem spotřebitelských úvěrů v cizí měně.

Údaje o orgánu dohledu

Orgánem dozoru nad dodržováním povinností při sjednávání spotřebitelského úvěru je Česká národní banka a Česká obchodní inspekce.

V oblasti pojišťovnictví je orgánem dozoru Česká národní banka.

Od 16. 2. 2018 je orgánem dozoru nad dodržováním povinností při sjednávání spotřebitelského úvěru Česká národní banka. V oblasti pojišťovnictví zůstává orgánem dozoru Česká národní banka.

Povinnost uzavřít smlouvu o doplňkové službě

Uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru není podmíněno uzavřením smlouvy o doplňkové službě. Všechny doplňkové služby, které Vám nabízíme, jsou poskytovány jako dobrovolně volitelné, nikoliv povinné.

Poskytování rady

COFIDIS a.s. neposkytuje svým klientům rady ohledně výběru vhodného produktu.

Možné důsledky nedodržení závazků

Cofidis je členem nebankovního registru klientských informací sdružení CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o, 712 36 3 84 („NRKI “) a registru fyzických osob provozovaných SOLUS, zájmového sdružení právnických osob,  69346925. Nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru může vést k reportování informace o pozdním či úplném nezaplacení do NRKI anebo SOLUS.

V případě nesplnění povinnosti Spotřebitele uhradit měsíční splátku v termínu splatnosti, vystavuje se Spotřebitel riziku zaplatit Věřiteli úrok z prodlení (úroková sazba u opožděných plateb) v zákonné výši (viz nařízení vlády č. 351/2013 Sb.) a dále pak riziku účtování smluvní pokuty za porušení povinnosti řádně splácet úvěr ve výši a za podmínek uvedených v Sazebníku.

Pokud se nám nepodaří vás zastihnout, můžeme požádat o spolupráci jednu z inkasních agentur, přičemž při výběru inkasních agentur dáváme důraz na profesionalitu a přísné dodržování relevantních právních předpisů, anebo na exekutorský úřad.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K rozhodování sporů mezi Spotřebitelem a Věřitelem je příslušný rovněž finanční arbitr, jehož prostřednictvím lze řešit spotřebitelské spory mimosoudní cestou.

Kontaktní údaje finančního arbitra:
Finanční arbitr České republiky,
Legerova 69 /1581, 110 00 Praha 1,
Tel.: + 420 257 042 070,
e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www.finarbitr.cz,
ID datové schránky: qr9ab9x.

Kontaktní údaje

viz sekce Kontakty

Informační dokument evropské komise týkající se práv uživatele platebních služeb

Případné spory mezi Vámi - spotřebitelem a společností Cofidis a.s. jako poskytovatelem platebních služeb lze řešit i mimosoudně, a to prostřednictvím finančního arbitra. Finanční arbitr je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při nabízení a poskytování platebních služeb a jeho působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Do oblasti působnosti finančního arbitra patří mj. řešení sporů o zneužití platebního prostředku, sporů o provedení platební transakce bez souhlasu uživatele platební služby, či řešení sporů v případě nesouhlasu s vyřízením reklamace či stížnosti.

Kancelář finančního arbitra můžete kontaktovat následujícími způsoby:

  • osobně nebo poštou na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
  • telefonicky na čísle + 420 257 042 070
  • emailem na adrese arbitr@finarbitr.cz
  • prostřednictvím datové schránky s ID qr9ab9x

Bližší informace o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra můžete najít na internetových stránkách finančního arbitra www.finarbitr.cz.

Možnost splácení spotřebitelského úvěru

Možnost splácení půjčky

U všech typů půjček můžete měsíční splátky vašeho spotřebitelského úvěru hradit prostřednictvím bankovního inkasa, bankovního převodu, prostřednictvím poštovní poukázky, případně hotovostním vkladem na náš bankovní účet. Hotovostní úhrada měsíčních splátek v prostorách společnosti COFIDIS není možná. U všech možností splácení úvěru je nutno uvést variabilní symbol Vašeho úvěru.

Pro splácení měsíčních splátek se výhradně používají účty:

Komerční banka 35-3706560257 / 0100
ČSOB 166912093 / 0300
Raiffeisenbank 5030015329 / 5500

Informace o počtu, četnosti a výši pravidelných splátek jsou uvedeny ve Vaší smlouvě o spotřebitelském úvěru, a u úvěrů sjednaných na dobu neurčitou je informace uvedena na výpisu z Vašeho úvěrového účtu.

Ocenění nemovité věci

Zajištění spotřebitelského úvěru nemovitou věcí a její ocenění není vyžadováno. Naše úvěry jsou poskytovány bez zajištění.

Podmínky předčasného splácení úvěru

Pokud se tak rozhodnete, můžete celou půjčku splatit předčasně nebo kdykoliv zaplatit vyšší splátku.
Předčasné splacení u revolvingových úvěrů, tj. u úvěrů sjednaných na dobu neurčitou, je zcela bez poplatků.
Pro klasické úvěry Partnerská půjčka, Půjčka pro jednotlivce a Konsolidace zaplatíte 1% nebo 0,5% z předčasné splacené částky.
O vašem záměru předčasně doplatit Váš spotřebitelský úvěru je třeba nás informovat, a to prostřednictvím emailu informace@cofidis.cz nebo písemně dopisem na naši adresu, kterou naleznete v sekci Kontakty. Smlouva o úvěru sjednaném na dobu neurčitou předčasným splacením nezaniká, pokud si tedy přejete takovou smlouvu ukončit, je třeba nás o této skutečnosti informovat, a to prostřednictvím emailu informace@cofidis.cz nebo písemně dopisem na naši adresu, kterou naleznete v sekci Kontakty.

Oprávnění činnosti a jeho ověření

COFIDIS a.s. byl před 01. 12. 2016 oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, tzn., že může provozovat tuto činnost na základě živnostenského oprávnění do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Podmínkou pro oprávnění poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění je podání žádosti o licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru nejpozději do 28. 02. 2017.

COFIDIS a.s. tuto podmínku splnil dne 20. 01. 2017 podáním žádosti k České národní bance, což je možno ověřit v seznamu poskytovatelů spotřebitelského úvěru v přechodném období vedeným Českou národní bankou.

Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel může od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.

Po odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru je Spotřebitel povinen nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení vrátit vyčerpanou jistinu a úrok ve výši, na kterou by vznikl věřiteli nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo.

Jestliže Spotřebitel odstoupil od smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby, kde cena zboží nebo služby je plně nebo částečně hrazena spotřebitelským úvěrem, zaniká též smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru. O této skutečnosti je Spotřebitel povinen Věřitele informovat.

Formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru

Všechny naše úvěry jsou poskytovány bez povinného zajištění. Klient si však může zvolit zajištění svého rizika sám, a to prostřednictvím pojištění - více zde